Publikace

2021

ŽÁČEK, Pavel: Vetřelci na vnitru. Státní bezpečnost, lustrace a otevírání archivů, 2006-2008. Svět křídel, Cheb 2021. ISBN 978-80-7573-093-0

Důvody ke zřízení Ústavu paměti národa, respektive v konečné fázi Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archivu bezpečnostních složek (ABS), existovaly jednak vnější a pak pochopitelně také vnitřní, domácí, podmíněné složitým polistopadovým vývojem. Česká republika byla jednou z posledních zemí střední a východní Evropy, která neměla vlastní národní paměťovou instituci, respektive veřejnou instituci spravující matérii totalitních bezpečnostních složek.

Zákon č. 181/2007 Sb. vstoupil v platnost 1. srpna 2007, poté nastalo šestiměsíční přípravné období. Určité nejasnosti a problémy s transformací vláda ČR vyřešila mým jmenováním do funkce zvláštního zmocněnce, kdy jsem nesl plnou odpovědnost za průběh delimitace. Nová kapitola od jednotlivých ministerstev a zpravodajských služeb získala 162 mil. Kč, dalších 19 mil. Kč obdržela na svou činnost od vlády. ÚSTR i ABS dohromady získaly 273 pracovních míst, majetek v hodnotě 300 mil. Kč a více než 20 km archivních materiálů.

Tak se stalo, že k 1. únoru 2008 byly veškeré archivní fondy a sbírky bývalých bezpečnostních složek, včetně obávané Státní bezpečnosti, definitivně převedeny pod režim archivního zákona. Posledním faktorem, který nám výrazně usnadnil situaci, se k 1. lednu 2008 stalo plošné odtajnění těchto dokumentů.

Bylo to ohromné vítězství a zároveň také obrovská zodpovědnost. V poměrně krátkém termínu se také podařilo napravit dluh, který měl český stát vůči veřejnosti – na web byly umístěny, byť v dočasné a neúplné podobě, inventární pomůcky převážné části fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek.

V neposlední řadě jsme pro českou veřejnost otevřeli téma III. protikomunistického odboje, což vyústilo až v prozatím poslední důležitý akt paměťové legislativy – přijetí zákona č. 262/2011 Sb.

ŽÁČEK, Pavel: Rozhovor. In: VIKTORA, Matyáš (ed.): Pěticípá totalita. 100 let KSČ v rozhovorech. Kniha Zlín, Praha 2021, s. 192–248. ISBN 978-80-7662-147-3

[…] Dnes, tři dekády po pádu komunistického režimu, se nám zdá, že některé věci jakoby se vracejí, a že demokracie nejsou tak silné, jak se zdálo, když v jednu chvíli probíhal vývoz demokracií všude možně a teď se to vrací zpátky a máme mrtvé například v Kapitolu, v tom centru americké demokracie. A tak si myslím, že pro budoucnost je nutné, aby se nějaký další –ismus, ať už jaksi schovaný za jakoukoliv jinou krásnou skvělou růžovou myšlenku, neopakoval, protože on sice přijde v jiném politickém hávu, ale ty mocenské mechanismy, nejdřív tedy ta represe, to rozložení společnosti a posléze i to vraždění, tak to bude fungovat podle starého principu. V tom si myslím, že se ona moc nijak nemění.

A ty přijdou a budou si jisté, na základě zkušeností s nevyrovnáním se s komunistickými režimy, že jestli něco provedeme, jestli násilím převezmeme moc, jestli při tom zahynou čtyři lidi, sto, tisíc, milion, je nám to jedno, ti, co přijdou po nás, nás případně třeba potlačí, porazí, ale nic nám neudělají. Stejně jako neudělali nic komunistům. […]

Demokracie má povinnost se bránit, má povinnost zavést obranné mechanismy, samozřejmě za předpokladu ústavou zajištěných svobod, má povinnost se bránit a má povinnost preventivně do budoucna podporovat veškeré ty protitotalitní látky ve společnosti, počínaje osvětou mezi mladými lidmi a dětmi v základních školách až po poslední státní či společenskou organizaci, aby se to neopakovalo a my byli připraveni, když taková situace přijde. Dějiny opravu nelze vnímat tak, že když se poučíme, je to skončeno a jdeme jinam. […]

ŽÁČEK, Pavel: Carlos the Jackal in Prague. Communist Czechoslovakia and International Terrorism – A Case Study. In: HÄNNI, Adrian – RIEGLER, Thomas – GASZTOLD, Przemyslaw (eds.): Terrorism in the Cold War. State Support in Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence. I. B. Tauris, Bloomsbury Publishing Plc, London – New York 2021. ISBN: HB: 978-0-7556-0023-6

It is widely known that the terrorist Illich Ramírez Sánchez, called Carlos, was moving around in Central and Eastern Europe in the 1970s and 1980s. The capital cities of Soviet Bloc countries – East Berlin, Prague, Budapest, Warsaw, Sofia – made it possible for Carlos and his group to carry out terrorist attacks and maintain an extensive network of extremist. Nevertheless, with the possible exception of East Germany, Poland and, to some extent, Hungary, his specific activity in these countries and the measures taken by the communist secret police have remained largely unknown.

2020

ŽÁČEK, Pavel a kol. Průvodce demokratickou transformací. Česká zkušenost. CEVRO Liberálně konzervativní akademie – National Endowment for Democracy, Praha 2020. ISBN 978-80-86816-37-1

Idea projektu vznikla na základě originální zkušenosti ze zakladatelského období vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek let 2007–2013, z potřeby formulovat pozitivní i negativní zkušenosti ze specifických oblastí transformace států a společnosti střední a východní Evropy, s cílem předávat je interaktivním způsobem disidentům, demokratickým aktivistům a budoucím politickým lídrům, připraveným v různých částech světa aktivně se podílet na přechodu od totalitního či autoritativního režimu k demokracii.

Pozornost odborné i laické veřejnosti, až dosud víceméně soustředěna na politickou, ekonomickou či instituciální transformaci, v zásadě pomíjela řadu důležitých sociálních, bezpečnostních, právních či paměťových aspektů celého procesu. V rámci projektu jsme proto logicky zaměřili svou pozornost na problémy, se kterými se dříve či později potýkala každá posttotalitní politická garnitura, a to zejména na otázky: jak se vypořádat s důsledky činnosti mocenských struktur předchozího režimu, vyšetřováni spáchaných zločinů, nakládání s materiály tajných policií, ochrana nově vznikajícího demokratického systému v rámci obnovy základů právního státu, personální očista státních struktur, morálně-politické dopady transformace, vytvářeni instituci historické paměti, atd.

Ze zkušeností států střední a východní Evropy po roce 1989 vyplynula potřeba se distancovat od mocensko-politické praxe předchozího totalitního režimu, relativně rozsáhlé personální očisty politických, ale i mocenských struktur, zejména policejních složek a armády. S tím úzce souvisela poměrně komplikovaná otázka převzetí archivů, nakládáni s tajnými dokumenty, jejich deklasifikace a využíváni ve prospěch občanů a demokratického procesu. I přes vážný zájem veřejnosti se v počáteční fázi transformace až na výjimky žádná podrobnější debata nevedla, a tak povětšinou zůstávaly tyto citlivé, předchozí režim kompromitující dokumenty ve správě ministerstev či tajných služeb.

Záznam křtu knihy ZDE

2019

ŽÁČEK, Pavel – BLAŽEK, Petr: Československo. In: PERSAK, Krzysztof – KAMIŃSKI, Łukasz – ŽÁČEK, Pavel – BLAŽEK, Petr (eds.): Čekisté. Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989. Nakladatelství Academia, Praha 2019. ISBN 978-80-200-3048-1

Publikace poprvé vyšla v angličtině pod názvem A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944–1989 (Varšava 2005) a jejími editory byli polští historici Kryzstof Persak a Łukasz Kamiński. Podruhé byla vydána německy pod názvem Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991 (Göttingen 2009), spolueditorem se stal německý historik Jens Gieseke. Třetí a nejrozsáhlejší verze knihy vyšla v polštině pod názvem Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989 (Varšava 2010), opět s editory K. Persakem a Ł. Kamińskim.

Jednotlivé jazykové mutace této důležité publikace vycházely v době, kdy se v České republice pomalu prosazovala – načež se na přelomu let 2007/2008 prosadila – idea zřízení paměťové instituce, Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR; původně Ústav paměti národa podle polského a slovenského vzoru), v jehož rámci byl vybudován také Archiv bezpečnostních složek. Zároveň se zřízením obou institucí, soustředěním archiválií a dokumentů komunistických bezpečnostních složek do nového archivu a jejich odtajněním bylo zákonem pracovníkům Ústavu pro studium totalitních režimů mj. nařízeno zkoumání a nestranné hodnocení antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, v době nesvobody a komunistické totalitní moci, zpřístupňování dokumentů těchto složek veřejnosti, včetně dokumentace nacistických a komunistických zločinů.

Snaha o kvalifikované zpracování obsáhlého vývoje a činnosti československých bezpečnostních složek v letech 1945–1989 v kontextu střední a východní Evropy však byla ukončena po politickém zásahu, v jehož důsledku došlo k výměně první, zakladatelské garnitury Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. S ohledem na jiné priority tak nebylo ani po dlouhých dvanácti letech naplněno zákonné zadání. Nezájem ÚSTR o danou problematiku přednedávnem vyvrcholil až v odmítnutí podílet se na vydání této klíčové publikace.

BARTŮNĚK, Martin – HRUBÝ, Dan – PEČINKA, Bohumil – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Takoví jsme byli… Studentské listy po 30 letech. Prakul Production s.r.o., Praha 2019. ISBN 978-80-87737-45-3

Nejcennější, co pro mě Studentské listy ovšem znamenaly, byla dennodenní spolupráce s přáteli, tvrdým jádrem redakce, v té nádherné atmosféře prvních dvou nejsvobodnějších porevolučních let. Ač se to možná tehdy někomu příliš nezdálo. Přiznám se totiž bez mučení: Nejhorší ze všeho bylo šéfovat svým kamarádům. Ano, musel jsem být mnohdy nevrlý, občas zakřičet, nepříjemně rozhodnout (za což se dodatečně omlouvám), tlačit na ně, řešit některé jejich spory. Nebylo to někdy se mnou jednoduché, nutit ke kolektivní práci všechny ty skvělé mladé zrající individuality, vrčet na ně na poradách. Ale měl jsem dostatečně vážný důvod: zvláštní čtrnáctidenní periodicitu (na týdenní periodicitu jsme si přece jen netroufli) Studentských listů, kterou bylo nutno dodržet! Pravidelné noční uzávěrky, nejprve osmi stránek velkého formátu, posléze nepravidelně s přílohami šestnácti, od druhého ročníku pravidelně šestnácti, to nebyla žádná legrace. Pompelu a párek, a občas i nějaký alkohol z toho šíleného stánku naproti redakci v Bolzanově na okraji Šervúdu, jsme si dávali až k ránu po dokončení zlomu. Ještě jednou všem děkuji, bylo to skvělé, ten organizovaný dvouletý a svobodný chaos! A závěrem vzpomeňme na ty, kteří s námi šli pěkný kus cesty, a dnes již zde bohužel nejsou.

ŽÁČEK, Pavel: Jakešovo gestapo. Komunistické mocenské orgány a listopad 1989. Svět křídel, Cheb 2019. ISBN 978-80-86808-87-1

Jedním z mnoha hesel skandovaných v průběhu klíčové studentské demonstrace dne 17. listopadu 1989 bylo „Jakešovo gestapo“. Proč jsem toto provokativní sousloví vybral jako titul této publikace? Při studiu archivních dokumentů jsem totiž zjistil, že je až příliš často citováno ve svědectvích zasahujících příslušníků, mnohdy dokonce při zdůvodňování brutálnosti zásahu na Národní třídě. Evidentně příslušníkům obou složek Sboru národní bezpečnosti, Veřejné a Státní bezpečnosti vadilo, že byli spojování – navíc prostřednictvím jména nepříliš inteligentního generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa – se symbolem nacistického teroru.

Pochopitelně je mi známa funkce německé tajné policie během existence Třetí říše, její činnost v podmínkách protektorátu Čechy a Morava, i existence dalších represivních složek. Nicméně díky symbolickému propojení nacistického a komunistického násilí ve vztahu k 17. listopadu 1989 šlo o logickou a nutno říci adekvátně emotivní reakci demonstrujícího davu. Proto „Jakešovo gestapo“. Jiný nástroj, než skandované slovo jsme proti převaze pořádkových jednotek neměli. A fakt, že to příslušníkům – poslušným nástrojům vůle komunistické stranicko-bezpečnostní nomenklatury – výrazně vadilo, nás pochopitelně motivoval. „Ja-ke-šo-vo gestapo!“

 

Reportáž z křtu knihy ZDE

ŽÁČEK, Pavel: Z Albertova na Národní třídu. 17. listopad 1989 v Praze 2 pohledem komunistických bezpečnostních složek. Vladimír Vyskočil – Koršach, Praha 2019. ISBN 978-80-86296-60-9

Události bezprostředně spjaté s klíčovým datem našich moderních dějin – 17. listopadem 1989 – bohužel nejsou ani po třiceti letech dostatečně zmapovány. Řada událostí a s nimi spjatých dokumentů odkazujících na tyto převratné děje zůstává neznámá, skryta v přírůstcích archivů a spisoven. Cílem této publikace, svou povahou edice dokumentů z provenience zejména mocenských orgánů komunistického režimu, je tento stav alespoň částečně napravit a upozornit mj. na nezastupitelnou a klíčovou roli Prahy 2, kde se vlastně mezi Albertovem, Vyšehradem a vltavským nábřežím zrodila naše cesta za svobodu. […]

Usnesení MěV KSČ aktivizovalo aparát Sboru národní bezpečnosti (SNB), zejména správu SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje (S-SNB Praha), zainteresované obvodní správy SNB, útvary Veřejné i Státní bezpečnosti, podřízené a zodpovědné jak republikovému ministerstvu vnitra a životního prostředí ČSR, tak i federálního ministerstvu vnitra. V odpoledních hodinách 16. listopadu 1989 proběhla v objektu S-SNB Praha instruktáž k „případnému nasazení“ bezpečnostních složek. Porady se zúčastnila celá řada funkcionářů, včetně náčelníka Městské správy Veřejné bezpečnosti (MS-VB) Praha pplk. JUDr. Michala Danišoviče, velitelů dvou praporů Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti ČSR, velitele pořádkové jednotky Správy Veřejné bezpečnosti (S-VB) Středočeského kraje mjr. Bedřicha Houbala, ale také náčelníci Obvodních správ SNB Prahy 1 pplk. JUDr. Jaroslav Šejvl, Prahy 2 pplk. JUDr. Zdeněk Kaše a zástupce náčelníka OS SNB Prahy 4.

2018

ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ, Praha 2018. ISBN 978-80-7278-729-6

Jedním z úkolů stanovených zřizovacím zákonem Ústavu pro studium totalitních režimů a jemu podřízenému Archivu bezpečnostních složek byl urychlený převod – bez zbytečného odkladu – převzatých dokumentů do elektronické podoby, což bylo podepřeno oprávněním pořizovat na vlastní náklady kopie dokumentů a archiválií. […]

Cílem digitalizace archivních fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek nebyla pouze snaha vyhovět technologickým trendům 21. století, či snížení rizik při manipulaci s originály archiválií a dokumentů, ale také šlo o vážně míněný pokus nápravy katastrofického stavu digitalizace a zpřístupňování těchto důležitých materiálů odborné badatelské i laické veřejnosti z let 1990 (1997) až 2007. Systematická digitalizace inventárních jednotek – a dokonce i celých fondů – nejenom zamezuje poškozování archiválií, či umožňuje jejich konzervaci, ale také zabraňuje manipulaci a účelové selekci při nakládání s těmito materiály, čehož jsme byli v některých případech svědky v devadesátých letech minulého století. Nově vybudovaný systém digitalizace se stal vzorem pro partnerské instituce ve střední a východní Evropě, počínaje polským Ústavem národní paměti (IPN) a Ukrajinským ústavem národní paměti (UIPN), resp. Archivem Služby bezpečnosti Ukrajiny konče. Desítky milionů pořízených digitálních kopií navíc po roce 2013, resp. 2014, zabránily jakékoliv snaze o opětné uzavření těchto archivních fondů a sbírek (např. pod záminkou jejich nezpracovanosti).

Díky vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a systematickému postupu jeho Odboru informatiky a digitalizace se tempo a kvalita digitalizace výrazně zvýšila. Předchozí klíčový gestor digitalizace svazkové agendy Odbor archivní a spisové služby MV byl v letech 1997–2007 schopen vykázat pouhých 2 895 951 digitalizovaných souborů. Stejného počtu souborů skenovaných ministerstvem vnitra po dobu deseti let digitalizační pracoviště ÚSTR dosáhlo v nové kvalitě během pouhých deseti měsíců. Pozitivním efektem byl také kvalitnější servis vycházející potřebám jak badatelské veřejnosti, tak i úředních partnerů (Národní bezpečnostní úřad, zpravodajské služby apod.), zejména pak Ministerstva obrany ČR po přijetí zákona č. 262/2011 Sb.

2017

KALOUS, Jan – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti. Nakladatelství Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017. ISBN 978-80-200-2690-3

Autoři slovníku se soustředili na 64 osob – vysokých důstojníků a generálů Sboru národní bezpečnosti a Československé lidové armády, kteří v letech 1953–1989 stáli v čele centrálních operativních útvarů (správ, hlavních správ) komunistické tajné politické policie Státní bezpečnosti. Oproti předchozímu slovníku nepokrývají hesla období komunistické moci v plném rozsahu, především s ohledem na to, že ke zřízení operativních správ podle sovětského vzoru a jejich stabilizaci v podstatě došlo až po mnoha reorganizacích v říjnu 1953. […]

Vzhledem k tomu, že hesla prezentují osobnosti náčelníků šestnácti různých republikových či federálních útvarů Státní bezpečnosti – rozvědného i kontrarozvědného zaměření, vojenské kontrarozvědky, správ operativních techniky, sledování a ochrany stranických a státních činitelů, bylo nutné zpracovat pro každou z těchto operativních linií stručný úvod o jejím rámcovém organizačním vývoji.

Autorský kolektiv zpracoval hesla náčelníků čs. rozvědky (10 osob), kontrarozvědného aparátu (hlavních správ, správ vnitřního, vnějšího, protiteroristického, ekonomického či dopravního zpravodajství) ve všech jeho organizačních podobách (31 osob), vojenské kontrarozvědky (4 osoby), správy operativní techniky (10 osob), správy sledování (5 osob), správy ochrany stranických a státních činitelů (6 osob).

ЖАЧЕК, Павел: Прага под броней власовцев. Майское восстание чешского народа в фотографиях. К истории боевых действий в Праге 5–8 мая 1945 года. Русскaя традиция, Прага 2017.

Издатели представляют читателям книгу Павла Жачека «Прага под броней власовцев. Майское восстание чешского народа в фотографиях», посвященную одной из самых острых и противоречивых проблем заключительного периода Второй мировой войны – выступлению на  стороне участников Пражского восстания 1-й пехотной дивизии Вооруженных сил Комитета Освобождения Народов России (ВС КОНР), созданных с санкции нацистского военно-политического руководства осенью 1944 года.

Книгаизвестного чешского историка Павла Жачека написана на основе широкого круга источников с привлечением более 250 фотографий, преимущественно ранее не публиковавшихся. Автор использовал малоизвестные архивные документы и подробно описал участие власовцев в боях за Прагу, уделяя особое внимание действиям русской бронетехники и артиллерии и рассматривая эти события в контексте трагической истории 1-й дивизии. Результатом многолетних исследований Павла Жачека стала книга, которую сегодня мы можем назвать одним из лучших трудов по этой сложной и дискуссионной теме.

Первое русское издание подготовлено к печати по инициативе Владимира Борисовича Буша (Калининград, Россия) и мемориально-просветительского центра «Белое Дело» (Россия). Монография выходит под научной редакцией и с предисловием Кирилла Михайловича Александрова – петербургского историка, известного специалиста по истории антисталинского протеста и Власовского движения в годы Второй мировой войны.

ŽÁČEK, Pavel – MAŘÁKOVÁ, Natalie: Memory of Nations. Democratic Transition Guide. The Czech Experience. CEVRO – Liberálně konzervativní akademie, Praha 2017. ISBN 978-80-86816-39-5

The general aim of the project is to provide a guide to those countries that have not yet democratized, particularly to the forces in these countries who are trying to bring about democratization. The expertise the country wants can be extracted from the experiences of the previous democratic transitions of the countries themselves. It is clear from all the examples covered in the Guide that the amount of preparation of the democratic forces directly affects the transition proces by making it quicker, smoother and more viable. Hence the Guide most importantly serves the purpose of helping the democratic forces in countries where democracy is still only an idea of the silent few or the oppressed, in addition, it has an educational and historiographical purpose. The Guide is not a step-by-step instruction manual to the transitioning nation, this would be unrealistic, since every countries situation is unique. The aim is simply to provide the transitioning country and its democratic forces a comprehensive set of issue-specific advice, coming from real life experience.

ŽÁČEK, Pavel: Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5. – 9. května 1945. Edice dokumentů. Nakladatelství Academia, Praha 2017. ISBN 978-80-200-2674-3

Edice je nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším souborem dokumentů vztahujících se k průběhu Pražského povstání a pomoci dobrovoleckých jednotek českému hnutí odporu v závěrečných okamžicích druhé světové války. Editována jsou originální rukopisná či strojopisná hlášení velitelství „Bartoš“ i dalších povstaleckých velitelství, která se přímo či nepřímo vztahují k zásahu jednotek 1. ruské divize VS KONR genmjr. S. K. Buňačenka v Praze a jejím bezprostředním okolí. Tato hlášení neobsahují pouze informace o osách postupu vlasovského útvaru, ale zachycují také aktuální situaci a problémy, které řešila jednotlivá povstalecká velitelství. Zvláště při čtení zpráv o postupu německých útočných skupin můžeme ještě dnes doslova cítit dramatičnost tehdejší situace.

2016

ЛЕСЬКЕВІЧ, Рафал – ЖАЧЕК, Павел: Дoкументи комуністичних спецслужб у Европі. Путівник мережею apхівів. <Чacoпис>, Львив 2016. ISBN 978-966-2720-18-1

Держави Центральноϊ і Східноϊ Європи мають подібний історичний досвід. Крок за крокoм, поступово, нелегко, долають вони свій шлях відмови від тоталітарного минулого. Часом даються взнаки також політичні, правові, соціальні та психологічні перешкоди. Проте різними шляхами вони de facto прямують до спільноϊ мети.

Щось подібне відбуваэться і в галузі управління, обробки і відкриття документів архівів, утворених діяльністю комуністичних служб безпеки. Aдже радянський тил влади потребував для свого існування бюрократичного державного aпарату, що залишив по собі десятки кілометрів різних документів, які нам сьогодні допомагають пізнати і зрозуміти репресивну сутність того тоталітарного і недемократичного режиму. Oдночасно існують правдиві підстави, які можуть быти використанні посткомуністичними демократичними державами для самозахисту в рамках різних люстраційних процесів.

Наше пизнання політики комуністичноϊ безпеки періоду від закінчення Другоϊ cвітовоϊ війни aж до poзпаду радянськoϊ імперіϊ было би неможливим без взаємноϊ міжнародноϊ співпраці публічних інститутів, яки опрацьовують архівні фонди і зібрання тоталітарних служб безпеки, щo з більшими чи меншими успіхами діють у Бoлгарϊϊ, Чеській республіці, Угорщині, Німеччині, Полщі, Pyмyнϊі і Cловаччині.

2015

ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ, Praha 2015. ISBN 978-80-7278-670-1

Páteř státněbezpečnostního aparátu tvořily informační systémy zabezpečující vertikální i horizontální propojení komunistického bezpečnostního aparátu, přenos důležitých informací, vyhledávání poznatků k zájmovým osobám v operativních evidencích a archivech. Jejich manuální i elektronická podoba zůstala po listopadu 1989 k dispozici ústředním orgánům státní správy, bezpečnostním složkám i zpravodajským službám. Jak probíhala evidenční šetření v uplynulých pětadvaceti letech ve prospěch tzv. lustračních zákonů i dalších právních norem historické paměti?

Státní bezpečnost se sovětskou pomocí budovala specifický systém operativní evidence nejpozději od vzniku ministerstva národní bezpečnosti (Odbor E MNB) tak, aby umožňoval v ústřední kartotéce vyhledávat archivované agenturně-operativní svazky a spisy a signalizovat aktuální operativní zájem jednotlivých útvarů (tj. vyhledávat i spisy „živé“). Operativní evidence se postupně podle sovětského vzoru rozvíjela na centrální i krajské úrovni (I. zvláštní odbor ministerstva vnitra a 1. zvláštní oddělení krajských správ MV). V polovině roku 1966 byl I. zvláštní odbor MV převeden jako statisticko-evidenční odbor do organizačního rámce Hlavní správy Státní bezpečnosti. V březnu 1969 se odbor ústřední evidence stal součástí federální správy zpravodajské služby a v lednu 1971 opět jako statisticko-evidenční odbor (SEO) samostatným útvarem výkonného aparátu federálního ministerstva vnitra (FMV). Počínaje lednem 1980 byl SEO podřízen neoperativním součástem – oborovému a výpočetnímu středisku Státní bezpečnosti (XIII. správa SNB), poté Sekretariátu FMV a Vnitřní a organizační správě FMV.

ЖАЧЕК, Павел: Реакция советской государственной безопасности нa возникновение КОНР. Семь документов 4-гo Управления НКГБ УССР (январь–март 1945). In: ЗОЛОТАРЕВ, Игорь (ред.-сост.): Пражский манифест КОНР. По материалам международной конференции, Прага 14–16 ноября 2014 года. Издательство <Русская традиция>, Прага 2015. ISBN 978-80-905145-4-6

На основе указа Народного комиссариата государственной безопасности СССР 4-е управление НКГБ УССР в начале 1945 года постановило, что одной из главных задач надвигающейся весенней волны особых десантных операций в чешских областях является работа с выбранными антисоветскими формациями, особенно недавно возникшим Комитетом освобождения народов России (КОНР).

Внимание 4-го управления НКГБ УССР, в обязанность которого входило проведение террористических и диверсионных операций в тылу немецкого фронта и за его границами, почти полностью сосредоточилось на председателе КОНР и главнокомандующем Вооруженных сил КОНР генерал-лейтенанте Андрее Андреевиче Власове (в подразделениях государственной безопасности числился под псевдонимом „Ворон“). 

Сначала в осуществлении плана должны были быть задействованы оперативно-чекистские группы „УРАГАН“, „СЕВЕР“, „ШКВАЛ“, а позже и спецгруппы „ФАКЕЛ“, „ГРОМ“ и „ПРИБОЙ“, высаженные в марте–апреле 1945 года юго-западнее Праги. В течение последних недель и дней Второй мировой войны они пытались захватить и физически уничтожить генерал-лейтенанта Власова и его отдельных сослуживцев из рядов КОНР.

ŽÁČEK, Pavel: Memory of Nations in Democratic Transition. The Czech Experience. Zaostřeno – CEVRO. Liberálně konzervativní akademie, Praha 2015. ISBN 978-80-86816-34-0

The „D+1. Memory of Nations in Democratic Transition“ project was created as a response to the need for a collection of both the positive and negative experiences gathered in specific areas during the transformation of various states and societies in Central and Eastern Europe with the intention of passing them to dissidents, democracy activists and future political leaders; these were prepared in different parts of the world to actively participate in the transition from a totalitarian or authoritarian regime to democracy.

So far attention has focused on the general political, economic or institutional transformation whilst disregarding aspects of security, legality and morality. The „D+1“ project concentrated on solving the problems with which every political class is sooner or later confronted. These issues particularly include the consequences arising from the activity of the power structures of the previous régime, the investigation of crimes, the handling of materials collected by the secret police, the purge of personnel in state institutions, the protections of the rule of law, the moral implications, and the establishment of institutions of historical record no name but a few.

2014

ŽÁČEK, Pavel: Prahou pod pancířem vlasovců. České květnové povstání ve fotografii, sv. IV. Mladá fronta, Praha 2014. ISBN 978-80-204-2681-9

Úvodní studie, relativně podrobně dokumentující vznik a nasazení obrněných a dělostřeleckých jednotek nejsilnějšího dobrovoleckého útvaru, není vyčerpávající či úplnou historií 1. pěší divize Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska (VS KONR) a jejích aktivit z přelomu let 1944 a 1945. Opírá se rozsáhlý archivní výzkum, využívá ruskou, německou i českou vzpomínkovou a odbornou literaturu a navazuje na několik málo příspěvků, které již byly na téma Ruské osvobozenecké armády publikovány.

Výzkum nasazení jednotek ruské 1. pěší divize – v dobových podkladech nepříliš přesně označovaných jako vlasovci – ve prospěch Českého národního povstání, i veškerých vojensko-politických souvislostí, je znesnadněn téměř absolutním nedostatkem originálních dokumentů tohoto dobrovoleckého útvaru. Ani relativní hojnost archivních materiálů v českých archivech, především z provenience povstaleckých velitelství i transformující se veřejné správy, neumožňuje v úplnosti rekonstruovat dávno zapomenuté historické děje. Na jejich obsah měl navíc výrazný vliv poválečný politický vývoj, vedoucí v řadě případů až k falšování některých písemností či dokonce (auto)cenzuře při popisu historických událostí.

2013

ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ, Praha 2013. ISBN 978-80-7278-623-7

Přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, vyjádřil Parlament České republiky před dvěma lety úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie, ve snaze trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnost a sebeobětování dalším generacím a opětně vyslovil hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi teroru komunistického režimu.

Zákon kromě právní definice odboje a odporu proti komunismu stanovil také podmínky pro vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a v neposlední řadě určil Ministerstvu obrany České republiky (dále jen Ministerstvo obrany) klíčovou roli v procesu správního řízení.

Zákon vymezil dobu nesvobody obdobím od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, odboj a odpor proti komunismu definoval jako účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu v Československu, projevenou ať již jednotlivě či ve skupině na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení, případně jako vědomá a veřejná vyjádření tohoto odporu, prováděná na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, některou z níže uvedených forem, s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit nebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii.

ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Díl 2. CEVRO – Liberálně konzervativní akademie, Praha 2013. ISBN 978-80-86816-33-3

Jak jsem již uvedl v úvodu prvního dílu, překvapivě ke studentské demonstraci ze dne 17. listopadu 1989 a navazujícím událostem specifické československé formy předání moci ze strany vysoké stranické nomenklatury do rukou Občanského fóra a jeho politických spojenců („sametová revoluce“) neexistuje mnoho edičních počinů zpřístupňujících soubory tolik potřebných dobových dokumentů. Jen minimální počet edic dokumentů se vztahuje přímo k činnosti komunistického represivního aparátu, zejména pak Federálního ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Ani již publikované interview či záznamy rozhovorů realizovaných dle metodických pravidel orální historie neměly ambici zachytit alespoň vybraná svědectví zástupců statisícové masy příslušníků totalitního bezpečnostního aparátu. […]

Bohužel však pro minulostní diskurz české a slovenské veřejnosti o povaze komunistického totalitního režimu zejména v éře tzv. pozdní normalizace dosáhlo zpoždění ve vydání takto závažné dokumentace více než třiadvacet let. Relativní nepřístupnost písemností parlamentní vyšetřovací komise navíc vedla až k ostentativnímu nezájmu historické obce o tyto dokumenty.

ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Edice dokumentů. Díl 1. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013. ISBN 978-80-87211-77-9

Vydat edici dokumentů o událostech vztahujících se k 17. listopadu 1989, zlomovému datu, po němž následoval dramaticky rychlý pád komunistického totalitního režimu v Československu, považuji jako jeden ze spoluorganizátorů tehdejší studentské demonstrace téměř za osobní záležitost.

Již jako šéfredaktor čtrnáctideníku Studentské listy jsem zastával názor, že by veškeré podklady Společné komise sněmoven Federálního shromáždění Československé socialistické republiky/České a Slovenské Federativní Republiky a České národní rady pro dohled na vyšetření událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze a následně i Parlamentní vyšetřovací komise Federálního shromáždění ČSFR pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 měly být beze zbytku zveřejněny. Nestalo se tak. V obou případech zjevně hrály svou roli jak politické důvody, tak nedostatek času. […]

Po uzavření písemností první (tzv. Stankovy komise) i druhé (tzv. Rumlovy) komise do trezorové místnosti jsem se s nimi jako jeden z mála mohl – již po rozpadu federálního Československa – v omezeném rozsahu seznámit jako pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, a to pouze díky pověření nakládat s utajovanými skutečnostmi.

I jako čerstvý vědecký pracovník Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR jsem se v červenci 1999 snažil iniciovat vytvoření pracovní skupiny, která by k desátému výročí listopadu 1989 připravila vydání vybraných písemností z provenience parlamentní vyšetřovací komise ve formě edice dokumentů. I přes ochotu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poskytnout příslušné dokumenty, za předpokladu jejich úplného odtajnění, k přípravě brožury nedošlo. Zde převážil slabý mandát ústavu Akademie věd anebo malý zájem o podrobnosti pádu komunistického totalitního režimu je z dnešního pohledu v zásadě irelevantní. […]

Parlamentní vyšetřovací komise i přesto vytvořila rozsáhlý, specifický a naprosto ojedinělý konvolut dokumentů, v převážné míře obsahující detailní informace o činnosti a působení Komunistické strany Československa a jejích mocenských opor, zejména pak federálního ministerstva vnitra (a Státní bezpečnosti). Statut vyšetřovací komise, trestní řád, poslanecký mandát i profesionální vyšetřovatelé přispěli k tomu, že až na ojedinělé výjimky podali bývalí představitelé komunistického totalitního režimu relevantní svědectví, z nedostatku jiných zdrojů velmi obtížně nahraditelné při výzkumu bezpečnostních, vnitropolitických i zahraničněpolitických událostí přelomu let 1989/1990.

LEŚKIEWICZ, Rafał – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Handbook of the European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files. Ústav pro studium totalitních režimů – Institute of National Remembrance, Praha 2013. ISBN 978-80-87211-75-5

Shortly after its establishment, the Institute for the Study of Totalitarian Regimes became a member of the European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files, an international organisation bringing together the administrators of archival materials and documents that arose in connection with the activities of former Communist security services.

Like other institutions from Poland, Germany, Hungary, Romania and Poland that were already members of the European Network, we regarded it as necessary to take part in international cooperation in the field of sharing and exchanging information relating to the administration, processing and making accessible of such important and irreplaceable documents about the nature and practice of the Communist totalitarian regimes before the fall of the Soviet Bloc in Central and Eastern Europe.

All of our institutions have their own experience regarding the difficulty of presenting these specific archival materials and documents, their social sensitivity and the political dimension of their processing in a relatively short period after their creation, when both their originators and the subjects monitored are still active in public life. At the same time, we are unequivocally convinced that their processing, and also the way they are made accesible in high quality and professional manner on the basis of law, is the only possible path acceptable to a democratic society that wants to rectify the results of totalitarian regimes and to inform about their repressive policies as objectively as possible.

2012

ŽÁČEK, Pavel: KGB a srpen 1968. Role sovětských „poradců“ při okupaci Československa. In: SVOBODA, Libor a kol.: Solitér. Pocta historiku Václavu Veberovi. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012. ISBN 978-80-87211-69-4

Významný podíl na přípravách a průběhu okupace Československé socialistické republiky v srpnu 1968 měl Výbor státní bezpečnosti (KGB) při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik, jehož zájmy v celém komunistickém bloku bezprostředně ohrožoval reformní proces pražského jara. Sovětská Státní bezpečnosti měla v Československu, od února 1948 sovětském satelitu a od roku 1955 věrnému členu Varšavské smlouvy, do značné míry ulehčenou situaci, neboť na základě vzájemných dohod při ministerstvu vnitra (MV) působila skupina představitelů a styčných důstojníků (tzv. poradců) KGB, podílející se na kontrole a řízení činnosti rozvědných i kontrarozvědných složek Státní bezpečnosti.

Z rozhodnutí předsedy KGB Jurije Vladimiroviče Andropova byl v rámci příprav operace „Dunaj“ zpravodajský aparát v Československu výrazně posílen. Kromě vedoucího sovětského představitele generálmajora Michaila Grigorjeviče Kotova a jeho skupiny „poradců“, podřízené nejprve 11. odboru KGB (vztahy s orgány Státní bezpečnosti v zemích socialistického bloku) plukovníka Vladimíra Pavloviče Burdina a krátce před invazí I. hlavní správě KGB (Пepвoe глaвное yпpaвлeниe – PGU), zahájila 26. dubna 1968 svou činnost na sovětském velvyslanectví v Praze nelegální rezidentura v čele s Vladimirem Vasiljevičem Suržaninovem. Práci s nelegály měli řídit zástupce náčelníka správy „S“ PGU Gennadij Fjodorovič Borzov (krycím jménem „Bystrov“) a také zkušený důstojník nelegální rozvědky V. K. Umnov.

2010

ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Svět křídel, Cheb 2010. ISBN 978-80-86808-87-1

I přes nespornou atraktivitu tématu nebyly bohužel až dosud neúspěšné pokusy o transformaci státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti, činnost politické policie v centrále i teritoriálních útvarů Státní bezpečnosti v Praze a Středočeském kraji za pražského jara, jakož i působení či jednotlivých příslušníků po 20. srpnu 1968 ve prospěch okupačních sil Varšavského paktu, zatím v centru badatelské veřejnosti.

Částečným důvodem může být poměrně malá zpracovanost příslušných archivních fondů, dosavadní orientace historiků spíše na politický či vojenský průběh událostí, nebo také nedostatek edičních počinů orientovaných na bezpečnostní problematiku. Přitom dokumenty z provenience bezpečnostního aparátu mnohdy obsahují klíčové informace o mocensko-politických souvislostech nejenom z Československé socialistické republiky.

2009

KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch – ŽÁČEK, Pavel: Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. Ústav pro studium totalitních režimů – Městská část Praha 1, Praha 2009. ISBN 978-80-87211-28-1

Editovaný přepis originálního záznamu večera 19. listopadu 1989 v Činoherním klubu podrobně zachycuje vznik prvního politického opozičního seskupení konce osmdesátých let minulého století. Je ojedinělým a nenahraditelným dokumentem umožňujícím podrobnou a plastickou rekonstrukci zakládajícího aktu představitelů různých směrů tehdejší protikomunistické opozice: Občanského fóra. Zvukovou nahrávku v divadle pořídil jeden z techniků, jehož manželka M. P. jí ve druhé polovině devadesátých let poskytla Pavlu Žáčkovi. Kopie nahrávky je v současné době uložena ve sbírce audionahrávek Ústavu pro studium totalitních režimů. […]

Význam edice podtrhuje kompletní videozáznam jednání Občanského fóra, sestavený z primárních podkladů Originálního videožurnálu a Richarda Krause a přiložený na dvou DVD. […]

V přílohách jsou kromě faksimilií jedné z prvních verzí provolání Občanského fóra publikovány také Pavlem Žáčkem komentované reakce komunistické totalitní moci z 19. – 21. listopadu 1989, respektive svodky z provenience jednotlivých útvarů politické policie – správy Státní bezpečnosti Praha a Hlavní správy kontrarozvědky SNB, jejichž úkolem bylo aktivity opozice monitorovat, i jejich vrcholová podoba pro bezpečnostní i politickou nomenklaturu Komunistické strany Československa. Ojedinělá informace 1. odboru II. správa SNB navíc umožňuje identifikaci jednoho z důležitých zdrojů informací totalitní moci o rané fázi vývoje Občanského fóra. Poslední dokument představuje informaci Hlavní správy kontrarozvědky SNB pro vedení II. správy SNB a federálního ministerstva vnitra z 22. listopadu 1989 o vzniku Občanského fóra z pohledu Státní bezpečnosti.

ŽÁČEK, Pavel: Sovětská pomoc při organizaci Služby zvláštního určení. In: VOLNÁ, Kateřina (ed.): Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. NKVD/KGB activities and its cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe 1945–1989, II. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009. ISBN 978-80-87211-24-3

V reakci na vývoj mezinárodní situace, na základě vlastních zkušeností i zkušeností I. hlavní správy KGB, se vedení československé rozvědky v roce 1957 rozhodlo zřídit specializovaný úsek pro přípravu a provádění ostrých akcí, po sovětském vzoru skrytý pod název 13. odbor I. správy MV. Příslušníci odboru zpracovali metodiku ostrých akcí a za pomoci specializované sítě agenturních spolupracovníků nelegální i legální rozvědky zahájili tzv. rozpracování určených objektů. […]

V průběhu Pražského jara, kdy došlo k zásadnímu přehodnocení činnosti správy rozvědky ministerstva vnitra, vedení 7. odboru konstatovalo, že během pěti let byla Služba zvláštního určení obsazena (kádrově zkompletována) schopnými příslušníky. Během této doby bylo rozpracováno cca 11 objektů, z nichž některé byly připraveny k akci. Podle zřejmě ne úplně přesného vyhodnocení byla k realizaci dovedena tři demonstrativní aktivní opatření a na dalších se stále pracovalo. Příslušníci Služby zvláštního určení vybudovali vlastní síť složenou z jednadvaceti agentů v zahraničí a osmadvaceti ideových spolupracovníků, z nichž dvanáct bylo vysíláno na falsdokumenty z ČSSR. Podařilo se jim zajistit neuvedený počet bojové techniky zahraničního původu a zahájit vývoj vlastních technických prostředků. Zároveň byla propracována základní metodika použití chemických, zápalných, výbušných aj. látek v akcích rozvědky.

KALOUS, Jan a kol. Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009. ISBN 978-80-87211-25-0

Při přípravě převzetí moci Komunistickou stranou Československa, organizaci puče v únoru 1948 a zejména udržování totalitního režimu v Československé (socialistické) republice sehrálo ministerstvo vnitra nezastupitelnou úlohu. Ministerstvo vnitra jako nejvyšší instance politické správy, respektive vládní úřad, se ve sledovaném období nezabýval pouze řízením orgánů státní (veřejné) správy. Vzhledem k výlučnosti svého zaměření a povaze úkolů, které spadaly do jeho kompetence, prostřednictvím svých vedoucích funkcionářů přímo řídilo jednotlivé bezpečnostní složky, včetně útvarů politické policie.

V československých podmínkách došlo ke zneužití ministerstva vnitra ještě před totálním uchopením moci. Jemu podřízené bezpečnostní a zpravodajské složky infiltrovaly nejenom jiné vládní úřady a další instituce, ale také nekomunistické politické subjekty. Informační zpravodajské výstupy těchto sítí se prostřednictvím stranických struktur a vedení ministerstva vnitra sbíhaly ve špičkách komunistické strany, které je využívaly v politickém životě k naplňování svých antidemokratických cílů. Po únoru 1948 se ministerstvo vnitra stalo nástrojem paralyzace, ovládání a následně dokonce ovlivňování chodu dalších státních úřadů, společenských a politických institucí. Ve snaze o udržení totalitní moci využívaly podřízené složky veškerých možných forem represe proti skutečným či potenciálním protivníkům i preventivního zastrašování společnosti. Úměrně tomu v rámci totalitního komunistického režimu stoupal – anebo v případě politických krizí dočasně klesal – vliv bezpečnostního aparátu. Ministerstvo vnitra se tak postupně transformovalo do modelu resortu státní bezpečnosti, až se v roce 1953 definitivně ustálilo do podoby ministerstva vnitra s převažujícím vlivem politické policie.

ŽÁČEK, Pavel: Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. – 26. 8. 1968. In: VOLNÁ, Kateřina (ed.): Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009. ISBN 978-80-87211-23-6

Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást – Správa kontrarozvědky (II. správa) – procházela na jaře a v létě 1968 řadou změn. Po odvolání náměstka ministra vnitra a náčelníka Hlavní správy StB plk. Jaroslava Klímy se obě funkce od sebe oddělily. Náměstkem ministra vnitra pro řízení Státní bezpečnosti se nejprve 1. června 1968 stal plk. Viliam Šalgovič, CSc., náčelníkem a zástupcem náčelníka HS-StB pak k 15. červenci 1968 plk. JUDr. Josef Hrubý a mjr. JUDr. Jaroslav Jankrle. Dne 1. srpna 1968 vedení Státní bezpečnosti doplnil další zástupce náčelníka HS-StB a nový náčelník II. správy mjr. JUDr. Zdeněk Formánek.

Plk. Klíma i po svém odvolání z funkce zůstal v kontaktu s hlavní sovětským poradce KGB gen. Michailem Grigorjevičem Kotovem a poradce při Hlavní správě Státní bezpečnosti plk. Jevgenijem Grigorjevičem Nazarovem, který ho v průběhu srpna 1968 požádal, aby „označil spolehlivé soudruhy“. Bývalý náčelník Hlavní správy StB do čela případné prosovětské akce doporučil zástupce náčelníka II. správy HS-StB pplk. Josefa Ripla.

2008

PAVLÍKOVÁ, Anna – URBÁNEK, Miroslav – ŽÁČEK, Pavel: Praha objektivem tajné policie/ Prague Through the Lens of the Secret Police. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008. ISBN 978-80-87211-11-3

Dne 1. března 1948 vznikl v počtu čtrnáct mužů první zárodek útvaru komunistické politické policie specializovaný na sledování osob. Jeho poslední nástupkyně – Správa sledování (IV. správa Sboru národní bezpečnosti) v síle 795 příslušníků Státní bezpečnosti byla krátce před svým zrušením v roce 1989 schopna sledovat nejenom 523 československých i jiných státních příslušníků (některé opakovaně), ale také celou řadu dalších statických objektů, včetně dvanácti zastupitelských úřadů. […]

Ani využití relativně moderní západní komerční techniky nakonec mocenským oporám komunistického režimu nepomohlo udržet totalitní systém při životě. Dnes se již sice můžeme seznamovat s jistě nechtěným fotografickým „uměním“ příslušníků – sledovačů politické policie, nicméně nikdy bychom neměli zapomenout, že byly pořízeny z důvodu postihu všeho svobodomyslného, nezávislého anebo stojícího v opozici proti nedemokratickému společenskému zřízení.

ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistscher Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008. ISBN 978-3-86583-264-1

1918, 1938, 1948, 1968 – ähnlich der Neun in der deutschen Geschichte gibt die Acht jener Tschechiens die Prägung. 2008 jähren sich die Gründung eines selbständigen tschechoslovakischen Staates zum neunzigsten, die deutsche Okkupation zum siebzigsten, die kommunistische Machtübernahme zum sechzigsten und der Prager Frühling zum vierzigsten Mal. Insoweit die tschechoslovakische Geschichte des 20. Jahrhunderts in der deutschen Offentlichkeit breitere Aufmerksamkeit findet, richtet sie sich im Jahr 2008 vor allem auf den Prager Frühling und dessen brutale Niederwerfung im August 1968. Die Bilder der von Menschenmengen umringten sowjetischen Panzer auf dem Prager Wenzelsplatz gehören zu den fotografischen Ikonen des zurückliegenden Jahrhunderts. Die Intervention des Warschauer Paktes beendete für viele Menschen die Hoffnung auf einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ – und dies keineswegs nur in der damaligen Tschechoslowakei. Die Dramatik jener wochen, die sich auch Jahrzehnt später noch durch die Wucht der überlieferten Bilder vermittelt, verstellt dabei allzu leicht den Blick auf die Geschichte der kommunistischen Diktatur in der Tschechoslowakei nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

2006

ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB.  Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej policie. Ústav pamäti národa, Bratislava 2006. ISBN 80-969296-3-1

Zhruba od počátku roku 1990 je vedena diskuse o tom, jak přistupovat k zachované matérii po komunistické tajné policii. Neustále se vracejí hlasy některých kritiků, že jsme začali ze špatného konce – odhalováním agenturní sítě Státní bezpečnosti, zpřístupňováním svazků různých typů tajných spolupracovníků, kteří v různých dobách a z různých důvodů „neřekli „ďáblovi ne“. Kádroví příslušníci prý tak zůstali mimo pozornost laické i odborné veřejnosti. Problém je jistě složitější, odpovědí může být třeba jen to, že někdy v jednotlivých svazcích nalezneme písemnosti nedozírné hodnoty, jindy dokonce relevantní informace jdoucí až na dřeň čs. komunistické odrůdy totalitního systému sovětského typu. […]

Tato publikace navazuje na několik málo relevantních studií a textů postihujících problematiku kariérního růstu vysokých důstojníků či generálů Sboru národní bezpečnosti, které byly v posledních deseti letech publikovány (např. o Antonínu Prchalovi st., Alojzu Lorencovi či Bohumíru Molnárovi). […] Podrobně na základě stovek stran originálních materiálů zejména košické správy Štátnej bezpečnosti zrekonstruovat služební postup perspektivního důstojníka komunistické politické policie Miroslava Chovance. A to v podstatě od jeho prvního dne ve službě v listopadu 1972. Na základě studia řady operativních svazků, v nichž je zachycena jeho referentská činnost na úseku tzv. ochrany ekonomiky, lze sledovat profesní růst, jak se učil tzv. rozpracovávat objekty i jednotlivé zájmové osoby, řídit a verbovat tajné spolupracovníky, technicky pronikat lidem do soukromí atd. Teprve prizmatem těchto faktů je možno odhalit komunismus v jeho pravé podobě. […]

Ve druhé části netypické publikace je publikována věrná kopie tzv. autentizovaného Chovancova sešitu, do něhož si zapisoval informace služební povahy, poznámky z porad, hodnocení, doklady, ale také agenturní zprávy. Tento svého druhu deník navíc vedl v klíčovém období našich dějin – od 2. listopadu 1989 až do 2. února 1990. Díky tomu jsme schopni sledovat, čím se zabývalo a co dělalo vedení centrály Státní bezpečnosti po vnitřní linii, jak reagovalo (na základě čeho) na prudké změny vnitropolitické situace.

ROEWER, Helmut – SCHÄFER, Stefan – UHL, Matthias: Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. Euromedia Group, k. s., Praha 2006. ISBN 80-242-1607-8

Není divu, že největší pozornost autorů encyklopedie je věnována dvacátému století, respektive éře počínající první světovou válkou. V podstatě až tehdy začalo období, které lze s trochou nadsázky charakterizovat jako století tajných služeb. Nejprve se zpravodajské a bezpečnostní organizace staly nepostradatelnými pilíři totalitních režimů a v jakési sebezáchovné reakci vlád států euroatlantického prostoru posléze i ochránkyněmi západních demokracií. Britské kontrarozvědné a rozvědné služby MI5 a MI6, americké FBI, CIA a NSA, francouzské DST a DGSE, německé BfV a BND, samozřejmě sovětský KGB se všemi svými pohrobky a mnohé další patří mezi pojmy v historii světové zpravodajské a bezpečnostní komunity.

Dnes na prahu 21. století je tomu více než 15 let, kdy zanikl zdánlivě jednoduchý bipolární model koexistence demokratického a totalitního světa. Nezmizelo však „druhé nejstarší povolání“ – špionážní řemeslo, jak se mylně snažily předpovědět některé prognózy z konce studené války. Stejně jako v době největšího rozmachu starověkých velmocí – Egypta, Mezopotámie nebo Číny – potřebují současní představitelé jednotlivých státních celků dostatek informací ke svému vládnutí. Objevila se nová bezpečnostní rizika, ponejvíce spojená s terorismem, respektive teroristickou sítí Al-Káida. Jak potvrzuje vývoj v Evropě, státem zřizované zpravodajské instituce jsou i nadále, v éře vytváření nadnárodních subjektů, znakem státní suverenity. […]

Závěrem je nutné uvést, že česká verze encyklopedie oproti německému originálu nejenže doznala určitých obsahových změn ve většině podkladů týkajících se Československa, respektive České a Slovenské republiky, ale také byla rozšířena o desítky nových hesel, které se týkají nejenom činnosti bezpečnostních služeb, ale také překonávání následků jejich činnosti v našem geostrategicky citlivém regionu po listopadu 1989.

2005

ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005. ISBN 80-969296-1-5

Dovolte, abych představil osobnosti, které se tady sešly: paní Zdena Mašínová, pan plukovník Milan Pika, pan Josef Mašín a pan Milan Paumer. Teď si vás, vážení přítomní, dovolím požádat, abychom si minutou ticha vzpomněli na hrdinské i tragické chvíle – na Zbyňka Janatu, Václava Švédu i další oběti – hrdiny, kteří padli v boji s komunismem.

Na základě současné historické i publicistické produkce vzniká dojem, že na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století působila pouze skupina Ctirada a Josefa Mašínových. Víme, že existovalo mnohem více skupin, nicméně symbolickým vrcholem tohoto hnutí odporu – třetího odboje – z dnešního pohledu byla skupina bratří Mašínů. V rozsahu odporu proti komunistické moci se nemůžeme srovnávat s Polskem nebo jinými východoevropskými státy. Naše historické podmínky a tradice byly v českých zemích i na Slovensku přece jen jiné, nicméně naše minulost, přítomnost i budoucnost zde má bratry Mašínovými nastavené zrcadlo. Vnímáme to jako věc, která jako by byla daná rodu Mašínů.

ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. Edice dokumentů. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005. ISBN 80-969-296-2-3

Při rekonstrukci mocenského aparátu komunistického režimu v Československu, úkolů a postavení jednotlivých represivních orgánů, stejně tak při hledání odpovědnosti za jejich činnost, je především nezbytné se orientovat v jeho rozsáhlém organizačním aparátu. Přestože už vznikly obsáhlé práce, které jsou věnované vybraným aspektům vývoje československých bezpečnostních složek, ani zdaleka ještě nejde o tolik potřebné vyčerpávající souhrny a přehledy, které by především ulehčovaly práci s písemnostmi zachovanými ve slovenských a českých archivech (hlavně se svazkovou agendou).

Hlavním důvodem vedoucí k vydání této edice byla snaha poopravit pohled na komunistický bezpečnostní aparát, až dosud nevyváženě soustředěný na politickou policii Státní bezpečnost. S ohledem na rozsah problematiky, stav zpracování jednotlivých fondů i aktuální potřebu, jde v prvním řadě o vyhledání řídících aktů nejvyšší úrovně upravujících jeho organizaci, a to od doby, kdy ministr Rudolf Barák v rámci svého resortu ustálil podobu rozsáhlého bezpečnostního i civilně-správního molochu do třístupňového aparátu, zachovanou až do posledních dnů komunistické moci, respektive prvních dní nesmělé transformaci nového demokratického režimu.

ŽÁČEK, Pavel: Vzestupy a pády Bohumíra Molnára. Kariéra generála Státní bezpečnosti. In: ČELOVSKÝ, Bořivoj (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 2005. ISBN 80-86904-02-4

Jedním z nejtajemnějších životních příběhů náčelníků Státní bezpečnosti je kariéra generálmajora Bohumíra Molnára (rozený Motejlek), příslušníka téměř třiatřicet let spojeného se Sborem národní bezpečnosti, respektive Státní bezpečnosti. Muže, který po dvakráte – vždy na vrcholu své kariéry – zapsal do světových análů tajného zpravodajského duelu během studené války. Poprvé v letech 1960–1961 se to v ČSSR kromě zasvěcenců nikdo nedozvěděl, podruhé v srpnu 1968 již jeho jméno znali z médií i obyvatelé okupovaného Československa.

ŽÁČEK, Pavel: „Ostrá zbraň“ Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně-operativní práci 1947–1989. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, Praha 2005. ISBN 80-7363-007-9

Interní směrnice StB jsou názorným příkladem toho, že není možné se zabývat „normalizačním“ obdobím po srpnu 1968 bez studia a znalosti předchozí dokumentace, zachycující vnitřní vývoj tajné politické policie sovětského typu. Z různých důvodů již tyto řídící akty neobsahují řadu zásadních pokynů, úředních aktů či interpretaci platné terminologie, které se během let staly nepsaným pravidlem hluboce zakořeněným do práce příslušníků StB. Tak tomu bezesporu bylo i u tak specifické oblasti, jakou byly směrnice pro agenturně-operativní práci.

2004

ŽÁČEK, Pavel: Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953–1959. Edice dokumentů. Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948–1989. Svazek 7. Kateřina Mikšová – Nakladatelství Prius, Brno 2004. ISBN 80-7285-038-5

Role rozvědky ministerstva vnitra v rámci československého komunistického, ale i sovětského mocenského bloku jako by stále zůstávala určitým tabu. K plánovitému a dostatečně reprezentativnímu zmapování této specifické součásti Státní bezpečnosti jsem potřeboval určitý vnější podnět. […] První díl edice postihuje období let 1953 až 1959, kdy v čele resortu ministerstva vnitra stál Rudolf Barák a náčelníkem I. správy MV byl plukovník Jaroslav Miller. Během těchto necelých šesti let docházelo pod neustálým sovětským tlakem k jisté nivelizaci podoby (a činnosti) sovětské „větší a starší“ sestry První hlavní správy (Pervoje glavnoje upravlenije) KGB a První správy MV. Tento proces se všemi zvláštnostmi vztahu mezi centrálou sovětské rozvědky v Moskvě a satelitní zpravodajskou službou v Praze bude ještě nutno podrobit dalšímu hlubšímu zkoumání.

DOSKOČIL, František – ŽÁČEK, Pavel: Průlom. Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury. Votobia, s.r.o., Olomouc 2004. ISBN 80-7220-208-1

Životní příběh Františka Doskočila (nar. 1947) můžeme směle zařadit nejen mezi kvalitní tituly memoárové literatury o době vlády totalitní Komunistické strany Československa, ale také – s ohledem na specifický úhel pohledu – mezi přední svědectví o konkrétní podobě zpravodajského boje poslední etapy studené války. Protivníky v tomto případě byly na straně demokratického světa americká Ústřední zpravodajská služba USA (CIA – Central Intelligence Agency) a na opačné straně bipolárního světa československá (StB) i sovětská Státní bezpečnost (KGB).

Od prvních stránek Doskočilova vyprávění jsme konfrontováni s komunistickým režimem v jeho podobě padesátých a šedesátých let, jehož represe, propagandistické působení, všeobjímající lež a v neposlední řadě i forma vojenského výcviku se na mentálním i politickém růstu autora nesmazatelně podepsaly. Jako u řady jiných osobností zpravodajského světa, působících ve prospěch demokratických mocnosti, se klíčovým momentem stala okupace Československa 21. srpna 1968.

2003

VOJTÁSEK, František – ŽÁČEK, Pavel: Francouzský krtek. V první linii studené války. Svět křídel, Cheb 2003. ISBN 80-85280-94-9

Dramatický životní příběh Františka Vojtáska nepřináší pouze první přímé svědectví o dvacetileté činnosti až dosud opomíjené komunistické podoby vojenského ofenzivního zpravodajství – zpravodajské správy Generálního štábu (ZS/GŠ), satelitní tajné služby vybudované podle vzoru hlavní správy rozvědky Generálního štábu Sovětské armády. Představuje také pohled osoby, která se po okupaci ČSSR v srpnu 1968 z ideových pohnutek rozhodla spolupracovat se zpravodajskou službou demokratického Západu proti mocenským zájmům bezpečnostního aparátu východního bloku.

Podplukovník Vojtásek, kádrový příslušník agenturní rozvědky ZS/GŠ, se tak díky svému specifickému postavení mohl stát tajným zdrojem francouzské zpravodajské služby, téměř stoprocentně informujícím o jakékoliv zpravodajské činnosti rezidentury vojenské rozvědky ve Francii. V průběhu této spolupráce a zejména pak po svém návratu do pražské centrály se zařadil mezi nejcennější zpravodajské agenty (krtky, moly), a odhaloval svým francouzským kolegům aktivity normalizující se československé vojenské rozvědky, plně se po krizi během Pražského jara vracející do sovětského imperiálního područí. V této své tajné aktivitě ve prospěch demokratického světa Vojtásek setrval až do svého odhalení a zatčení počátkem roku 1978.

ŽÁČEK, Pavel: V labyrintu tajných služeb. Jan Kavan v dokumentech Státní bezpečnosti. In: VACHALOVSKÝ, Přemysl – ŽÁČEK, Pavel: Jan Kavan v labyrintu služeb. Svatopluk Štefl – Formát, Praha 2003. ISBN 80-86718-02-6

Přestože autorovým cílem není hodnotit osobnost či dokonce morálně volní vlastnosti Jana Kavana, ale pokusit se na základě publikovaných (i nepublikovaných) materiálů interpretovat zachovanou operativní agendu čs. Státní bezpečnosti, není možné nevěnovat pozornost argumentaci, proč je stále středem pozornosti. A to přesto, že mohou být i jiné důvody, než jaké uvádí Petr Uhl. […] Po posledních aférách – z nichž některé jakoby plynule navazovaly na události doby minulé – by se dalo úspěšně pochybovat o Kavanově nezávislosti. Souhlasit lze i s názorem, že z „navrátilců“ je nejúspěšnějším kariéristou: počet doprovodných mediálních afér však zjevně nemá v československých a českých podmínkách obdoby. Ale to již je jiný příběh.

ŽÁČEK, Pavel: Kasárna na levém břehu. Smíchov a okolí v pražském povstání 1945. Svět křídel, Cheb 2003. ISBN 80-85280-87-6

Kniha prezentuje neobvyklý pohled na povstání z května 1945, který se vymyká dosavadní historické produkci. Prostřednictvím Smíchovských (Štefanikových) kasáren – v květnu 1945 jednoho z nejvýznamnějších povstaleckých center – je protiněmecké a protinacistické povstání v Praze prezentováno jako organizovaný proces a nikoliv hnutí „lidových mas“.

Rozsáhlé a závažné vojenské, politické i další procesy konce války, stlačené rychle ubíhajícím časem do několika dnů, jsou na půdě kasáren vládního vojska představovány ve vší rozporuplnosti. Od střetnutí jednotlivých odbojových skupin o smíchovský 1. prapor vládního vojska, přes zmatky prvního dne povstání, vytváření povstalecké jednotky, organizované hierarchie, přes vyzbrojování, výcvik a vysílání dobrovolnických jednotek, nezastupitelnou zpravodajskou činnost a následnou likvidaci praporu Revolučních gard.

Přiložené rozsáhlé dokumenty jsou vhodným doplňkem publikace, neboť dokumentují nejen činnost uvnitř kasáren, ale také bojové a organizační aktivity „Úseku Štefánikova kasárna“ – zhruba v regionu nynější městské části Praha 5 – a v některých případech i daleko za jeho hranicemi.

2002

ŽÁČEK, Pavel: Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské iniciativy mladé generace v 80. letech v Československu. Ústav pro soudobé dějiny – Votobia, Praha 2002. ISBN 80-7220-124-7

Jedním z nejzávažnějších úkolů české historiografie soudobých dějin je kvalifikované zpracování spisové a svazkové agendy zachované po Státní bezpečnosti, tajné politické policii sovětského typu. Spisové materiály (dnes už v zásadě archivní) této provenience právě kvůli zvláštnímu způsobu svého vzniku, úhlu pohledu i využívání specifických informací vyžadují zvýšenou pozornost. Někdy zejména proto, že jsou primárními prameny pro badatele rekonstruujícího postup komunistické moci vůči společnosti, vybraným sociálním vrstvám či jednotlivým občanům, a zároveň také mnohdy jedinými prameny o činnosti opozice a jiných sledovaných subjektů.

ŽÁČEK, Pavel: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej policie. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava 2002. ISBN 80-96833-0-5

Důsledky personálních změn ve vedení Komunistické strany Československa realizované počátkem roku 1968, které v podstatě odstartovaly rozsáhlý demokratizační proces Pražského jara destruující dosavadní podobu unitárního totalitního státu, se samozřejmě nevyhnuly ani ministerstvu vnitra a jemu podřízené tajné policii. S určitým fázovým zpožděním začalo vedení tohoto silového resortu vnímat další společenský proces – federalizaci Československé socialistické republiky, jenž přirozeně vyústil až ve vytvoření specifických „národních“ útvarů Státní bezpečnosti na Slovensku.

2001

ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978–1989. Votobia, Praha 2001. ISBN 80-7220-108-5

Po jedenácti letech od pádu komunistického režimu v někdejším Československu si musíme přiznat, že naše poznání fungování a konstrukce totalitního systému není nijak zásadní. Zejména naše vnímání jedné z podmínek existence sovětského společenského a státního modelu, který zde v letech 1948–1989 existoval, politické policie Státní bezpečnosti, je značně neúplné a nachází se stále na úrovni některých obecných, nebo naopak příliš útržkovitých, ale o to mnohdy nepravdivějších informací a tezí, omílaných neustále dokola některými publicisty, novináři a někdy i politiky. […]

Jednou z největších chyb nové demokratické moci bylo přijetí kontinuity v utajovací mánii totalitního systému. A to přesto, že v polovině února 1990, kdy byla zrušena Státní bezpečnost, padla objektivní podmínka, proč její písemnosti utajovat. […] Nejdůležitějším faktorem tedy dnes již není – ač se to některým starým „strukturám“ i jejich novým šéfům majícím bohužel stále moc nad naší minulostí nijak nelíbí – stupeň utajení materiálů, ale jejich relativní nepřístupnost. Obecně zatím totiž vítězí filozofie – a nutno říci nebezpečná filozofie – neotvírat archivy, a to i v případě materiálů, u nichž nehrozí žádný střet s ochranou osobnosti.

2000

ŽÁČEK, Pavel: Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí – pokus o předběžnou bilanci. Barrister & Principal, Brno 2000. 1. vydání. ISBN 80-85947-48-X

Kniha Boje o minulost, kterou právě držíte v rukou, se skládá ze dvou částí. První nese název Všední den represivního aparátu a mladý historik Pavel Žáček zde přesvědčivě popisuje, jak se vyvíjela Státní bezpečnost, tato hlavní a nejobávanější opora komunistické vlády. […] Ve druhé části nás autor provází uplynulými deseti lety a snaží se popsat rysy vyrovnávání se s minulostí na český způsob. Žáček ovšem nebyl a není nestranný pozorovatel, ale jeden z aktérů těchto bojů. Nejdříve jako revoluční student, potom mladý šéfredaktor Studentských listů, následně šéf dokumentace a náměstek Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Svoje krédo shrnul v závěrečné úvaze Otázka viny, kde uvádí: „Teprve po masovém seznámení se občanů s materiály po jednotlivých institucích komunistického režimu může dojít ke vstřebání nabytých informací […]. Teprve rozsáhlá občanská diskuse nám pomůže vytvořit do budoucna protitotalitní látky podporující imunitu společnosti.“ Jestli má někdo po předčasném odchodu Václava Bendy předpoklady stát se českým Simonem Wiesenthalem, pak je to určitě autor této publikace. Kniha Boje o minulost je možná první krokem na této cestě.

BENDA, Patrik–ŽÁČEK, Pavel (eds.): Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Edice dokumentů, in: Securitas Imperii, 2000, č. 6/I-III. Vydání 1. ISBN 80-85821-86-9

Předkládaná edice dokumentů je věcně i graficky rozdělena do dvou rovin – na číslované dokumenty a na poznámky pod čarou. Číslované dokumenty uvádějí tzv. denní situační zprávy (DSZ), resp. denní informace (DI), které byly v rámci „informačního toku“ zasílány jednotlivými správami StB krajských správ SNB jednak odboru analytiky a informací vnitřní a organizační správy (VOS) FMV, jednak analytickému odboru II. správy SNB (hlavní správa kontrarozvědky). Poznámky pod čarou označené číslicemi podávají informaci o denních situačních zprávách odboru analytiky a informací VOS FMV, o svazcích, které Státní bezpečnost vedla na objekty či osoby v DSZ zmíněné, o rozkazech, nařízeních či zákonech, o služebních postupech jednotlivých příslušníků SNB, o některých materiálech IV. správy SNB (správa sledování), a konečně odkazují na články či knihy, které editované informace korigují anebo doplňují.

1999

KREMLIČKOVÁ, Ladislava – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Securitas Imperii. Sborník k problematice bezpečnostních složek, 1999, č. 5. Vydání 1. ISBN 80-85821-82-6 

Stejně jako v předešlých Sbornících vycházíme i v tomto jednoznačně z faktu, že uváděné dokumenty jsou především historickými doklady o době, z níž pocházejí. A přibližují jí nejen svým obsahem, ale i formou, jakou je jejich autoři zaznamenali. Obojí – obsah i forma – přinášejí svědectví o myšlenkové úrovni lidí i společenského systému. Proto jsme autenticitě podřizovali téměř vše, kromě srozumitelnosti, a snažili se do textů zasahovat minimálně. 

1998

ŽÁČEK, Pavel (ed.): Organizace a řízení represe v ČSSR: Operační štáby generála Lorence 1988–1989. Edice dokumentů, in: Securitas Imperii, 1998, č. 4/I-III. Vydání 1. ISBN 80-85821-57-5

K vydání edice dokumentů týkajících se operačních štábů FMV (OŠ FMV) I. náměstka ministra vnitra ČSSR a náčelníka tohoto orgánu genpor. Ing. Alojze Lorence, CSc., z let 1988–1989 přistoupil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu především proto, aby umožnil studium násilné podstaty poslední fáze totalitního systému Komunistické strany Československa. S organizací a řízením represe bezpečnostních orgánů vůči masovým občanským antirežimním projevům nebyla veřejnost až dosud z různých důvodů seznámena. Do nedávné doby dokonce nesly písemnosti vypovídající o této funkci režimu stupeň utajení přísně tajné. Nebyla proto až dosud známa jedinečná a nezastupitelná role operačních štábů, koordinace složek Státní a Veřejné bezpečnosti, natož pak celkový rozsah prováděných opatření

1996

ŽÁČEK, Pavel (ed.): Poslední měsíce: Porada StB z 20. července 1989 a její realizace. Edice dokumentů, in: Securitas Imperii, 1996, č. 3. Vydání 1. ISBN 80-85821-41-9
Magický rok 1989. Co o něm víme? Někdy se zdá, že ne o mnoho více než tehdy. Jindy to vypadá, jako bychom zapomněli, že byl vůbec v kalendáři… Jaké události předcházely občanskému vzepětí, které nakonec definitivně pohřbilo komunistický režim? Jak reagoval tehdejší státní a stranický aparát? Byly nějaké snahy o změnu jednostranného pohledu na společnost a především čs. opozici? Vše zatím otázky bez odpovědí. Vášnivé diskuse v médiích o tomto dramatickém tématu utichly, je čas na seriózní diskusi. Na základě autentických dokumentů. Kolekce soustředěná sekretariátem Operačního štábu FMV představuje materiály zvláštní povahy – pohled bývalé politické policie Státní bezpečnosti na okolní společnost. Materiály dosud přeceňované či naopak podceňované, ale hlavně neznámé. Poodhrňme záclonu, odstraňme závory, a podívejme, jaká je realita. Neočekávejme žádné zázraky, ale nepodceňujme ani účinnost tehdejší tajné policie.

1994

ŽÁČEK, Pavel (ed.): Securitas Imperii. Sborník k problematice bezpečnostních služeb, 1994, č. 2. Vydání 1. ISBN 80-85821-13-3

Po delší přestávce Vám představujeme druhé číslo sborníku Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti. Podobně jako číslo předchozí by mělo rozšířit naše znalosti o práci bývalé komunistické policie. Z jeho náplně je vidět, že informace utěšeně přibývají, jejich analýza se zlepšuje a také kvalita jednotlivých příspěvků má vzestupnou tendenci.

Od 1. ledna 1995 však nastane radikální změna. Vznikne nová instituce – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který postupně centralizuje dokumentaci a vyšetřování politicky motivovaných trestných činů spáchaných bolševickým režimem. Svým způsobem tak dojde k naplnění zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 

ŽÁČEK, Pavel (ed.): Securitas Imperii. Sborník k problematice bezpečnostních služeb, 1994, č. 1. Vydání 1. ISBN 80-85821-13-3

Úřad dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti se představuje prvním číslem sborníku SECURITAS IMPERII. Jeho posláním bude vydávat svědectví o práci Státní bezpečnosti vycházející především ze zachovaných archivních dokumentů. Je nám cizí jakákoliv fabulace, tolik škodlivá kritickému poznání. Není potřeba nic dramatizovat, pravda sama o sobě je krutá, hlavně z období padesátých let.

S vyšetřováním trestní činnosti příslušníků bývalé StB úzce souvisí především analýza vztahů KSČ – StB, postavení StB v rámci ministerstva vnitra a vztahy StB ke společnosti. […] Samozřejmě není možno si nárokovat právo na úplnost. Studium komunistické politické policie potrvá dlouhá léta, už také proto, že nejsou zpracovány všechny zachované spisové a archivní materiály, které se po StB zachovaly. Připomínáme, že často jde o záležitosti velice citlivé. Na druhou stranu studium těchto materiálů mnohdy radikálně změní náš pohled na některé osoby i historické události. Oprávněně se domníváme, že nastává doba, kdy je možno se analýzou StB zabývat bez emocí. Stále se setkáváme s názory, v nichž je bývalá StB představována jako všemocná organizace, která svými agenturními chapadly obepínala celou společnost, v pozadí vše řídila a určovala běh našich dějin posledních čtyřiceti let. Tento zjednodušený pohled je dán tím, že česká ani slovenská občanská veřejnost nebyla až dosud systematicky a bez senzací seznamována s fakty o skutečné práci StB.